blog 1                   functionalitati firstcont 1                     abonare newsletter 01


Agenda fiscală pentru august: Ce declarații trebuie să depui la Fisc luna aceasta

A opta lună a anului este una destul de încărcată din punct de vedere al numărului de documente ce trebuie depuse la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Pe lângă faptul că mai multe declarații și formulare trebuie transmise în această perioadă, anumiți operatori economici trebuie să depună, până la jumătatea lunii, și raportările contabile pentru prima jumătate a lui 2017. 

 

Luni este termenul-limită pentru depunerea: 

Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, Formularul 092. Se depune de contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Până joia viitoare trebuie depuse:

Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, Formularul 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire.Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de zece zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române, Formularul 020. Se depune de persoanele fizice, altele decânt cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în termen de zece zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului legal de scutire. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, Formularul 070. Se depune de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.

Notificărea privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, Formularul 087. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

Tot până cel târziu pe 10 august trebuie efectuate şi următoarele plăţi:

 • Plata taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de zece a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate şi trebuie achitată de către orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale;
 • Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de zece, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul la bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor sau ale municipiilor, după caz, în a căror rază de competenţă se desfăşoară. O astfel de taxă trebuie plătită de persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

16 august, ultima zi pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie

Operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 de lei trebuie să depună raportările contabile pentru primul semestrual anului până cel mai târziu la 16 august 2017, potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 895/2017. 

De altel, termenul-limită amintit trebuie respectat și de către entitățile cu an financiar diferit față de anul calendaristic. În acest moment, în funcție de anumite criterii, o companie poate fi considerată microentitate, entitate mică, entitate mijlocie sau entitate mare, încadrarea realizându-se pe baza indicatorilor cifră de afaceri, total active și număr mediu de salariați.

Notă: Toate detaliile despre raportările contabile la 30 iunie 2017 le găsiți aici

16 august va fi și ultima zi pentru efectuarea următoarelor raportări:

Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ... anul ....Se depune de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul .... Se depune de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă. Se depune de către operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice, alcool etilic şi produse alcoolice).

Situația centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă. Se depune de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă. Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă. Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă. Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă. Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă. Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă. Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

Jurnalele pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație sau navigaţie. Trebuie depuse de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/ depozitare.

Jurnalele pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație sau navigaţie. Se depun de către antrepozitarii autorizați pentru depozitare.

Situația privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precedentă. Se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

Evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă. Se depune de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Important! Cu toate că nu este declarație fiscală, AvocatNet.ro vă reamintește că, până pe 16 august, trebuie depusă declarația INTRASTAT, al cărei prag valoric este în 2017 de 900.000 de lei, atât pentru introducerile intracomunitare de bunuri, cât şi pentru expedierile intracomunitare de bunuri. Termenul-limită de transmitere a acestei declarații îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referință, chiar dacă într-o lună aceasta este o zi liberă, precum sâmbăta sau duminica. Totuși, declarația poate fi depusă online şi în prima zi lucrătoare care urmeaza datei de 15 (16 august în cazul lunii în curs, în condițiile în care ziua de 15 pică într-o zi de sărbătoare legală - Adormirea Maicii Domnului). 

Declarațiile ce-și au termenul în 25 august:

Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, Formularul 097. Se depune de către persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei, de persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. În ceea ce priveşte persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv, prin opţiune, depun notificarea pentru ieşirea din sistem între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, Formularul 100. Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat. Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Potrivit normelor în vigoare, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.

Atenție! Până pe 25 august, firmele ce desfășoară activități Horeca (hoteluri, restaurante, catering) și care au avut în 2016 venituri cuprinse între 100.001 și 500.000 de euro vor depune formularul 100 prin care vor declara și plăti impozitul specific aferent perioadei 1 ianuarie - 31 iulie 2017, în condițiile în care aceste entități trec de luna aceasta la aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (modificarea vectorului fiscal se face prin depunerea declarației 010, tot până la 25 august). 

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formularul 112. Aceasta se depune pentru luna precedentă de către:

 • persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din noul Cod  fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
 • persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente, instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului, precum și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Formularul 112 se completează cu programului de asistenţă ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro.

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, Formularul 224. Se depune de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formularul 300. Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din noul Cod fiscal. Formularul se completează electronic cu ajutorul programului ANAF.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, Formularul 301. Se completează de persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune şi se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de MFP.

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, Formularul 307. Se depune de persoanele impozabile prevăzute la art. 280 alin. (6), art. 270 alin. (7), art.310 alin. (7), art.316 alin. (11) lit. a) - e) și g) din noul Cod fiscal. Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit.h) din Codul fiscal, Formularul 311. Se depune de persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Codul fiscal și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Declaraţia se depune, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formular 390 VIES. Se depune de către contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal. Declaraţiile recapitulative se depun lunar numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru operaţiunile menţionate la art. 325 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia..

Taxele și impozitele ce trebuie plătite până cel mai târziu pe 25 august

Potrivit calendarului fiscal stabilit de ANAF pentru luna în curs, 25 august va fi și termenul-limită pentru următoarele taxe și impozite:

 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă - se plătește de către contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din premii și jocuri de noroc, obținute de nerezidenți sau din alte surse;
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare).Se plătește de către organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line;
 • Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2017. Se depune de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora;
 • Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă. Se depune de către asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti;
 • Contribuția de asigurări sociale (pensii) către Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) pentru luna precedentă - se plătește de către asigurații în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale care se regăsesc în una dintre situațiile menționate în Legea nr. 263/2010;
 • Accize;
 • TVA;
 • Impozite datorate bugetului de stat:
  • Impozit pe țițeiul și gazele naturale din producția internă;
  • Impozit pe veniturile nerezidenților;
  • Impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social și fiecare sediu secundar, dacă este cazul);
  • Impozit pe veniturile din activități independente, cu regim de reținere la sursă;
  • Impozit pe veniturile din dividende plătite în luna precedentă;
  • Impozit pe veniturile din dobânzi;
  • Impozit pe alte venituri din investiții;
  • Impozit pe veniturile din pensii;
  • Impozit pe veniturile din premii și din jocuri de noroc;
  • Impozit pe veniturile din alte surse.

Formularul 394 se depune până pe 30 august

Declaraţia informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente - formularul 394, aferentă lunii iulie, trebuie depusă la organele fiscale competente până cel târziu la 30 august. 

În noul format al formularului 394 trebuie cuprinse toate operaţiunile de livrări sau achiziţii de bunuri efectuate către, dar şi de la contribuabili, fie ei plătitori sau neplătitori de TVA (persoane fizice şi persoane juridice). Documentul trebuie transmis chiar dacă în luna martie nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei. Obligaţia transmiterii formularului revine:

 • persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Codul fiscal, obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin.(1) din Codul fiscal;
 • persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

În fine, 31 august va fi termenul-limită pentru depunerea:

 • cererii de restituire a accizelor de către importatori pentru trimestrul precedent. Aceasta se depune de către beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații).                                                                                                                                                Sursa Avocatnet.ro

Adauga Comentariu


Cod de Securitate
ReincarcareSC Premia Software Solutions
Aleea Marius Emanoil Buteică
nr.18-20, Sector 3, Bucureşti  
România, 031823

Telefon:0314 255 908
Mobil: 0767 990 907
Fax: 0314 255 907
E-mail: office[at]firstcont.ro

 

linkedinfacebook twittergoogle


Inapoi Sus

Creează Cont GratuitLogin
Suport